Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden van Bruisz Cryo sauna Oosterbeek

In onze algemene voorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
FA: Inspire health BV., t.h.o.n. Bruisz, gevestigd te Oosterbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62839071;
Sessie: een verblijf van 3 minuten in de cryo sauna cabine van FA;
Bezoeker: een natuurlijk persoon die een Sessie ondergaat bij FA en waarvoor Boeker heeft geboekt;
Boeker: degene die (een) Sessie(s) boekt;
Locatie: locatie waar de (gereserveerde) Sessie wordt ondergaan;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FA en Boeker;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1. De algemene bepalingen
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van FA, Overeenkomsten en Sessies.
2. Alle aanbiedingen en offertes van FA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke ten behoeve van een specifieke Boeker worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave etc. aan dezelfde Boeker.
3. Afwijkingen van de Voorwaarden moeten expliciet en schriftelijk tussen FA en Boeker overeengekomen zijn.
4. In geval van strijd tussen de tekst van de Voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
5. Is één van de bepalingen uit de Voorwaarden vernietigbaar op grond van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling.
6. FA is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.
7. De Bezoeker is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde FA in staat te stellen de Overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.
2. Wanneer komt de overeenkomst met FA tot stand?
Een Overeenkomst met de Boeker komt pas tot stand op het moment dat FA betaling heeft ontvangen voor de boeking van een of meerdere Sessie(s).
3. Verplichtingen van de Bezoeker bij een Sessie
De Boeker dient ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Hij/zij is verplicht alle vragen voorafgaand aan het eerste Bezoek volledig en naar waarheid te beantwoorden;
• Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek een intake gesprek te doorlopen en alle vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden;
• Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens FA;
• Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van FA zoals deze zijn vermeld op borden in de ruimte van de Locatie, de huisregels van FA, etc.;
• Hij/zij dient zich te gedragen als goed Bezoeker en respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van FA en de cabine, apparatuur, etc.;
• Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabine, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de Sessie en op de Locatie bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;
• Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.
4. (Kleding)voorschriften en sessievoorwaarden
Voor de veiligheid (van de gezondheid) van de Bezoeker dient de Boeker ervoor te zorgen dat iedere Bezoeker waarvoor hij (een) Sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden voordat de betreffende Bezoeker een Sessie ondergaat:
• Hij/zij dient droog ondergoed/zwemgoed of droge sportkleding te dragen. In de stof mogen geen metalen (dus ook geen metalen beugels) o.i.d. zijn verwerkt;
• Hij/zij draagt tijdens de Behandeling geen contactlenzen en/of bril;
• Hij/zij draagt geen sieraden, piercings, etc.;
• Hij/zij draagt geen gehoorapparaat;
• Hij/zij heeft tot twee uren voorafgaand aan de Behandeling geen crèmes, lotions, make-up o.i.d. op zijn/haar gezicht en/of lichaam aangebracht;
• Zijn/haar huid en haar zijn droog;
• Hij/zij heeft twee uren voorafgaande aan de Behandeling niet gesport.
5. In welke gevallen is een Sessie NIET toegestaan?
In een aantal gevallen kan een Sessie gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een Sessie dan ook niet toegestaan dan wel is deze in sommige gevallen uitsluitend toegestaan nadat de huisarts of de apotheek toestemming voor de Sessie heeft gegeven. Het gaat om de volgende gevallen:
• de Bezoeker is onder invloed van alcohol en/of drugs;
• de Bezoeker is zwanger;
• de Bezoeker heeft koorts;
• de Bezoeker heeft bloedarmoede;
• de Bezoeker is jonger dan 18 jaar oud;
• de Bezoeker heeft last van een koude allergie;
• de Bezoeker is een hartpatiënt, heeft in het verleden acute of heeft symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
• de Bezoeker draagt een pacemaker;
• de Bezoeker heeft (de aandoening) perifeer arterieel vaatlijden (aderverkalking) en/of veneuze trombose;
• de Bezoeker heeft een cerebrovasculaire aandoening (hersenaandoening);
• de Bezoeker lijdt aan ongecontroleerde epileptische aanvallen;
• de Bezoeker heeft angina pectoris (vernauwing van de bloedvaten);
• de Bezoeker lijdt aan het syndroom van Raynaud;
• de Bezoeker heeft in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad;
• de Bezoeker heeft een infectieziekte;
• de Bezoeker heeft open wonden;
• de Bezoeker gebruikt medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
• de bloeddruk van de Bezoeker is niet binnen gezonde marges, oftewel bij een overdruk of onderdruk (in ieder geval als deze hoger is of gelijk is aan 180/95);
• de Bezoeker heeft op het moment van de Behandeling of in het verleden lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een Behandeling niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.
Het is de verantwoordelijkheid van de Boeker om ervoor te zorgen dat geen van de Bezoeker(s) waarvoor hij/zij een Sessie(s) heeft geboekt voldoet aan een van bovenstaande punten dan wel dat (de) Bezoeker(s) waar dit voor geldt goedkeuring heeft/hebben van hun huisarts of apotheek om een Sessie te ondergaan.
6. Betaling Sessie en overige kosten
1. De Sessie(s) en de aanschaf van een los abonnement of rittenkaart worden beiden, betaald op het moment van boeking van de Sessie, (voorafgaand aan de Sessie) via pinbetaling te betalen.
7. Annuleren
1. De Boeker kan de Sessie(s) tot 2 uur vóór het moment van de Sessie kosteloos annuleren. Een annulering kan telefonisch (026 3397266) worden gedaan, via email naar info@bruisz.nl.
2. Als (een) losse Sessie(s) is/zijn geboekt, wordt het door de Boeker betaalde bedrag in geval van tijdige annulering uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering door FA op het bij haar bekende rekeningnummer van de Boeker teruggestort. Bij een annulering binnen 2 uur vóór de Sessie(s) worden de kosten van de Sessie(s) niet gerestitueerd; de Sessie wordt beschouwd als te zijn afgenomen. In geval van een rittenkaart of maandabonnement kan bij tijdige annulering een nieuwe Sessie worden gereserveerd.
3. Indien tijdens de intake (voorafgaande aan de Sessie) blijkt dat de Bezoeker de Sessie toch niet mag ondergaan vanwege zijn/haar bloeddruk, geldt de Sessie als niet te zijn afgenomen. In geval het een losse boeking betreft wordt het bedrag van de betreffende Sessie aan de Boeker gerestitueerd. In geval van een rittenkaart wordt de Sessie niet van de rittenkaart afgeschreven.

8. Aansprakelijkheid
1. Indien (een) Bezoeker(s) waarvoor de Boeker de Overeenkomst is aangegaan niet voldoe(t)(n) aan een van de bepalingen uit deze Voorwaarden is, voor zover de Bezoeker niet aansprakelijk is jegens FA, de Boeker aansprakelijk voor de schade van FA veroorzaakt door de gedragingen van de Bezoeker(s), te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een zorgvuldig Bezoeker.
2. Indien een Bezoeker goederen voor de Behandeling huurt van FA, is de Boeker ervoor verantwoordelijk dat de Bezoeker(s) deze goederen in dezelfde staat als waarin hij/zij deze heeft ontvangen, direct na de Sessie inlevert. Doet de Bezoeker dat niet, dan is de Boeker gehouden de schade aan FA te vergoeden door de nieuwprijs van het gehuurde voorwerp aan FA te vergoeden.
3. FA is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken, etc. van persoonlijke eigendommen van de Bezoeker.
4. Het is de eigen keuze van een Bezoeker om een Sessie te ondergaan. FA is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Boeker of Bezoeker als gevolg van het uitvoeren van de Overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een Sessie.
5. Onverminderd voorgaande bepaling is FA in ieder geval niet aansprakelijk indien de Bezoeker de instructies (van het personeel) van FA, de (huis)regels etc. van FA niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de Bezoeker niet voldoet aan voorwaarden genoemd in deze Voorwaarden dan wel in andere door de Bezoeker ondertekende documenten en/of online bevestigde bepalingen.
6. Boeker is verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart FA voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van de Bezoekers.
9. Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen FA en Boeker is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Amsterdam tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.